หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
 
   
 
 
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม สะพาน
  ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า
  ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา
  ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบโทรคมนาคม (โทรศัพท์ )
 
     
 
 
  การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนามรดกโลก
    ห้วยขาแข้ง
  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน
  การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรปลอดสารพิษ
  การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ
 
     
 
 
  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์
  ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของชุมชน
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ม.ค. 2554